Bò thả rông gây tai nạn liên hoàn, chủ bị xử lý thế nào?

>