‘Chi 200 triệu đồng cho lãnh đạo thôi việc là không hợp lý’

>