Chuyển thuê bao 11 số sang 10 số là tạo công bằng khi quay số?

>