Có chứng minh thư, nhà mạng còn đòi ảnh chân dung để làm gì?

>