Cố gắng bám trụ lập nghiệp ở Sài Gòn hay về Đồng Nai làm vườn?

>