Cô giáo dạy toán không nói suốt 3 tháng, sao trò không báo hiệu trưởng?

>