Công ty sắp phá sản, tôi có nên sang Nhật làm việc lương 36 triệu đồng?

>