Học sinh đã làm gì khiến cô giáo Toán không dám nói trên lớp?

>