‘Nếu TP HCM gắn camera khắp đường phố, trộm cướp sẽ giảm’

>