NHỮNG CÁI TÊN RƯỜM RÀ Ở VIỆT NAM

Lâu nay, ở VN vẫn còn tồn tại nhiều cái tên khá dài dòng và không cần thiết, cụ thể như:

Những cái tên rươm rà ở VN

Những cái tên rươm rà ở VN

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING)
Theo Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam (NXB Tổng Hợp TP.HCM, năm 2006) thì:
– “Giáo dục” (dt) (Giáo: dạy bảo; dục: nuôi): là quá trình hoạt động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch nhằm bồi dưỡng cho người ta những phẩm chất đạo đức, những tri thức cần thiết về tự nhiên và XH, cũng như những kĩ năng, kĩ xảo cần thiết trong đời sống. Như vậy, bản thân từ “Giáo dục” đã bao gồm từ “Đào tạo”.
– “Đào tạo” (đt) (đào: nung; tạo: làm ra): Giáo dục, bồi dưỡng cho thành người giỏi. Như vậy, từ “Đào tạo” cũng đã mang nghĩa “giáo dục”.
Còn theo từ điển Tiếng Anh (OALD 9th) thì:
– “Education” (noun): 1.[U, sing.] a process of teaching, training and learning, especially in schools or colleges, to improve knowledge and develop skills (sự/nền giáo dục); 2. [U, sing.] a particular kind of teaching or training (lĩnh vực giáo dục) => Như vậy, từ “education” trong TA cũng đã bao gồm từ “training” luôn.
=> Vì thế đặt tên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO là dư thừa. “Bộ giáo dục” là đủ.
Tương tự, các Bộ khác cũng vậy:
2. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT). Từ “Môi trường” đã bao gồm “tài nguyên” rồi.
3. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (MINISTRY OF PLANING AND INVESTMENT). “Kế hoạch” là một phần của hoạt động “Đầu tư”, và “Đầu tư” thì phải có “Kế hoạch”. Có thể bỏ bớt 1 trong 2 từ này.
4. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS). Từ “truyền thông” đã bao gồm “thông tin” rồi.
5. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI. Chẳng phải “vận tải” là một hoạt động trong lĩnh vực “giao thông” sao?
6. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Chỉ cần nói ngắn gọn “Bộ Nông nghiệp”
7. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Công nghệ là thành quả của việc nghiên cứu, phát triển Khoa học. Nên có thể bỏ từ “công nghệ”. Tuy nhiên, nhiệm vụ phát triển nghiên cứu Khoa học là việc của Bộ giáo dục (cụ thể ở các trường Đại học, hoặc các Viện Nghiên cứu).
8. BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI. Lao động, thương binh cũng là một lĩnh vực Xã hội. Có thể bỏ từ “Thương binh” hoặc nói ngắn gọn là “Bộ phát triển Xã hội”, hoặc “Bộ Lao động” là đủ.
9. BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH. Dài quá, nhưng không biết đặt tên gì cho ngắn.
Còn lại, những cái tên khác là ngắn gọn như: Bộ Y tế, Quốc Phòng, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Ngoại giao, Công an, Công thương.
Cần phải sửa lại những cái tên rườm rà, thừa thải. Việc đơn giản nhưng lâu nay để hoài. Đặt tên rườm rà thể hiện tư duy … rườm rà luôn.

>