Tại sao dân lại phun thuốc diệt lục bình làm ảnh hưởng môi trường?

>