Tại sao dời trạm BOT Cai Lậy vào đường tránh thì phải bù 1.250 tỷ đồng?

>