Tôi ở Pháp chỉ thấy phở, nước mắm ‘made in Thailand’

>