Xe máy lao xuống mương vì tư duy ‘đường của ta thì ta cứ đi’

>